WETTELIJKE KENNISGEVING

Platform uitgever::

Edessta SRL gevestigd te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Georges Henrilaan 466, en ingeschreven bij de KBO onder nummer 0762.624.490. Edessta opereert onder de handelsnaam « InToBasket » en is een onderneming die actief is in de detailhandel per postorder of via internet van alle soorten voedingsmiddelen en niet-voedingsproducten. Edessta SRL beheert en administreert haar platform « InToBasket« , waaronder een website en een Android applicatie en een IOS applicatie).

Respect voor Privacy:

Edessta SRL streeft ernaar de privacy te respecteren van iedereen die verbinding maakt met haar platform: de website www.intobasket.com en de mobiele applicatie InToBasket die beschikbaar is op de verschillende applicatieplatforms en in het bijzonder: de Apple App Store, de Google Play Store.

Verwerking van uw persoonsgegevens:

Wanneer u het « InToBasket » Platform bezoekt of gebruikt, verwerkt Edessta persoonsgegevens over u. Onder « persoonsgegevens » wordt verstaan alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Met deze verklaring wil Edessta, in haar hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking, iedere natuurlijke persoon over wie zij persoonsgegevens verzamelt en verwerkt, informeren. Dit omvat bijvoorbeeld uw naam, telefoonnummer, adres en alle andere informatie waarmee u kunt worden geïdentificeerd.

Alle gegevensverwerking door Edessta wordt uitgevoerd in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, bekend als de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna de « GDPR »).

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze werden bewaard. Wij gebruiken het doel als een van de criteria om te bepalen hoe lang de gegevens moeten worden bewaard. Andere criteria kunnen zijn: onze wettelijke verplichtingen om gegevens of informatie te bewaren, of de periode waarin wij een zakelijke relatie met u hebben of diensten aan u leveren.

Intellectuele eigendomsrechten:

Intellectuele eigendom De tekstuele en grafische elementen (foto’s, illustraties, handelsmerken, logo’s, iconen, enz.), hun combinatie op de Website, Mobiele applicatie iOS & Android en de Website zelf alsook de applicatie zijn de exclusieve eigendom van Edesta SRL « InToBasket » en zijn beschermd door de Belgische wetgeving en de relevante internationale teksten inzake auteursrechten, handelsmerken, modellen, enz. Het merk « InToBasket« , met inbegrip van de logo’s op de site en de Applicatie, zijn geregistreerde handelsmerken en worden beschermd door het industriële eigendomsrecht. Het gebruik van deze handelsmerken of logo’s is verboden zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van hun eigenaars. Elk ongeoorloofd gebruik van een beschermd handelsmerk of logo vormt een inbreuk en kan door de gerechtelijke autoriteiten worden vervolgd.

Attentie:

Edessta SRL « InToBasket » behoudt zich het recht voor de toegang tot haar diensten waarvoor identificatiemiddelen nodig zijn te beperken of te verwijderen in geval van niet-naleving van deze voorwaarden of in geval van een klacht. Edessta SRL « InToBasket » behoudt zich het recht voor om de toegang tot haar website te annuleren voor de volgende gebruikers:

     – Verspreiding van informatie op de site van reclame of promotionele aard, in strijd met de openbare orde of de goede zeden, geweld, racisme, revisionisme, apologie voor oorlogsmisdaden, beledigend of grof, schending van het auteursrecht of naburige rechten, wetten die van toepassing zijn op databanken, merkenrecht, beeldrechten, het recht op privacy of het schenden van enige andere geldende wettelijke of reglementaire bepaling.

     – Een overbelasting van de server veroorzaken, met name door de site te gebruiken om ongevraagde reclame te versturen. De ongeldigheid van een of meer bepalingen van de Algemene Gebruiksvoorwaarden, uitgesproken door een rechterlijke beslissing, heeft niet de ongeldigheid van de overige bepalingen tot gevolg. 

Bevoegdheid en toepasselijk recht :

Op deze gebruiksvoorwaarden is het Belgische recht van toepassing. Eventuele interpretatie- of uitvoeringsproblemen vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de bevoegde Belgische rechtbanken.